Metodologia

Oferint les nostres sessions personalitzades de reeducació, juntament amb el diagnòstic psicopedagògic i les anàlisis prèvies a la intervenció, a Centre Hypatia podem no només detectar necessitats i treballar objectius, sinó també assessorar famílies, orientar el professorat i atendre nens o adolescents per aconseguir una intervenció global i compromesa amb les seves necessitats educatives.

Primera visita

Una primera visita ens permetrà conèixer la problemàtica i derivar-la cap al professional competent. Coneix el nostre equip humà de professionals.

Anàlisi

Realitzem processos d'avaluació adaptats a cada persona per abastar totes les facetes possibles, així com les característiques i condicions del seu entorn. Només així podem valorar totes i cadascuna de les facetes.

Diagnòstic

Elaborem un diagnòstic psicopedagògic com a pas previ i imprescindible per planificar la intervenció educativa més adequada. Analitzem el desenvolupament cognitiu, els processos d'aprenentatge, el rendiment curricular, l'estat afectivoemocional, els interessos i les motivacions, les habilitats i les actituds socials...

Intervenció educativa

Oferim una intervenció no només personalitzada i adaptada a les circumstàncies de cada persona, sinó també gradual segons la planificació acordada. L'alumne pot rebre suport amb assessorament familiar, orientació al professorat o sessions de reeducació al nostre centre.

A les sessions de reeducació dotem el nen/a o adolescent de les eines i estratègies que necessita per desenvolupar plenament les seves capacitats i afrontar amb èxit els processos d'aprenentatge de l'educació formal.